آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/٠٢/١٣٩٤ |ساعت ١٠:٣٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
ایرانیت  ٢,٥٠٠    ٢٠٦توريستي آبادگران(تقدم)  ١,٣٩١    ١٠٤بهشت پارس  ٨٩٧    ٤٨تسهيلات مسكن مرداد ٩٣  ٧٢٨,٨٧١    ٣٥,٨٦٨تسهيلات مسكن مهر ٩٣  ٧٢٨,٥٤١    ٣٥,٦٥٧تسهيلات مسكن اردیبهشت ٩٣  ٧٣٢,٦١٤    ٣٥,٥٥٠تسهيلات مسكن دی ٩١  ٦٤٣,١١٩    ٣١,١٦٣تسهيلات مسكن مرداد ٩٢  ٧٢٨,٢٨٨    ٣٥,٢٥٨تسهيلات مسكن مهر ٩٢  ٧٢٤,٠٣٧    ٣٥,٠٤٥تسهيلات مسكن دی ٩٣  ٧٣٥,٩٣٣    ٣٥,٦٠٥تسهيلات مسكن بهمن ٩٣  ٧٣٨,٢٨٧    ٣٥,٦٩٦تسهيلات مسكن شهریور ٩٢  ٧١٧,٥٤١    ٣٤,٦٧٣تسهيلات مسكن اسفند ٩١  ٧١٣,٤٩٣    ٣٤,٣٧٣تسهيلات مسكن آبان ٩٢  ٧٣١,٦٩٥    ٣٥,١٩٧تسهيلات مسكن تیر ٩٢  ٧٠٦,٤٩٢    ٣٣,٩٧٩تسهيلات مسكن بهمن ٩١  ٦٩٣,٤٣٥    ٣٣,٣٢٦تسهيلات مسكن آذر ٩٢  ٧٢٩,١٣٦    ٣٥,٠١٧تسهيلات مسكن خرداد ٩٢  ٦٣٠,٢١٥    ٣٠,٢٦٥تسهيلات مسكن آذر ٩١  ٥٦٦,٨٧٠    ٢٧,١٩٨تسهيلات مسكن فروردین ٩٤  ٧٣٨,٠٦٣    ٣٥,٣٧٨
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
ایرانیت ٢,٥٠٠
٢٠٦ ٨.٩٨
توريستي آبادگران(ت... ١,٣٩١
١٠٤ ٨.٠٨
بهشت پارس ٨٩٧
٤٨ ٥.٦٥
تسهيلات مسكن مرداد 93 ٧٢٨,٨٧١
٣٥,٨٦٨ ٥.١٨
تسهيلات مسكن مهر 93 ٧٢٨,٥٤١
٣٥,٦٥٧ ٥.١٥
تسهيلات مسكن اردیب... ٧٣٢,٦١٤
٣٥,٥٥٠ ٥.١
تسهيلات مسكن دی 91 ٦٤٣,١١٩
٣١,١٦٣ ٥.٠٩
تسهيلات مسكن مرداد 92 ٧٢٨,٢٨٨
٣٥,٢٥٨ ٥.٠٩
تسهيلات مسكن مهر 92 ٧٢٤,٠٣٧
٣٥,٠٤٥ ٥.٠٩
تسهيلات مسكن دی 93 ٧٣٥,٩٣٣
٣٥,٦٠٥ ٥.٠٨
   ارزش: ٦٦,٤٢٥.٨ تغييرات:    (١١٤.٨)
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠٣/٠٢/١٣٩٤ غاذر ٠ ١٥٠ ٠
٠٢/٠٢/١٣٩٤ كاما ٠ ٠ ١٥٠
٠١/٠٢/١٣٩٤ سهگمت ٧٥٠ ٠ ٠
٣١/٠١/١٣٩٤ ذسپرده ١٢٠ ٠ ٠
٣١/٠١/١٣٩٤ همراه ٥٤١٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٤ شتهران ٢٥٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٤ ذسمگا ٤٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٤ خعتبار ٤٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٤ فنوال ٠ ٠ ١٢٣٠.٠٩٢١٥٦٨٦
٢٩/٠١/١٣٩٤ غمارگ ٣٠٠ ٠ ٠
٢٩/٠١/١٣٩٤ لسرما ٠ ٣٥ ٦٥
٢٩/٠١/١٣٩٤ غبشهر ٧٢٥ ٠ ٠
٢٩/٠١/١٣٩٤ چافست ٠ ٠ ٣٠٠
٢٩/٠١/١٣٩٤ ذبهپاك ٦٠٠ ٠ ٠
٢٧/٠١/١٣٩٤ لابسا ٠ ٠ ٥٠
٢٧/٠١/١٣٩٤ ذوكادو ٠ ١١ ٩
٢٦/٠١/١٣٩٤ دعبيد ١٥٠ ٠ ٠
٢٣/٠١/١٣٩٤ ذفلات ٧٠ ٠ ٠
١٩/٠١/١٣٩٤ ذسنوين ٢٢٥ ٠ ٠
١٦/٠١/١٣٩٤ بشهاب ٠ ١٧٥.٢٧٢٢٢٢٢٢ ٢٤.٧٢٧٧٧٧٧٨
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٨٢ ٠
ريال عربستان ٧٥٥ ٠
دلار آمريكا ٢,٨٣٣ ٠
پوند ٤,٣٠٢ ٠
يورو ٣,٠٨١ ٠