آخرين اطلاعات مربوط به ٠٩/٠٩/١٣٩٤ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
ذرت تحويل ٩٤١٢ انبارسيد عباس  ٦,٢٥٦    ٥,٢٥٦آلومتک  ٥٦١    ٥٠پارس آريان  ١,٢٦٦    ٨٤خودكفايي آزادگان  ١٢,٩١٤    ٨٥١احیاء سپاهان  ٢,٥١٦    ١٥٢پتروشیمی گلستان  ٩٠٠    ٥٣تهران شيمي  ٤٤,٣٢٨    ٢,٢١٤شيمي - سينا  ٦,٩٢٩    ٣٤٦سيمان خاش  ٧,١٣٦    ٣٥٦قند قزوين  ١,٩١٦    ٩٥لنت ترمز  ٢,٨١٨    ١٣٩صنعتي آما  ٣,٩٢٤    ١٩١بیمه میهن  ١,٠٠٩    ٤٩پارس مينو  ٣,٠٣٥    ١٤٧نفت لاوان  ٨,١٣٤    ٣٩٣داروسازي زهراوي  ٥١,٩٢٧    ٢,٥٠٤ماشين سازي نيرومحركه  ١,٦٨٧    ٨١تسهيلات مسكن فروردین ٩٣  ٧٥٨,٤٩٠    ٣٦,٣٧٤پتروشیمی ایرانیان  ١,٤٤٠    ٦٩پگاه آذربايجان  ١,١٠٧    ٥٣
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
ذرت تحويل 9412 انب... ٦,٢٥٦
٥,٢٥٦ ٥٢٥.٦
آلومتک ٥٦١
٥٠ ٩.٧٨
پارس آريان ١,٢٦٦
٨٤ ٧.١١
خودكفايي آزادگان ١٢,٩١٤
٨٥١ ٧.٠٥
احیاء سپاهان ٢,٥١٦
١٥٢ ٦.٤٣
پتروشیمی گلستان ٩٠٠
٥٣ ٦.٢٦
تهران شيمي ٤٤,٣٢٨
٢,٢١٤ ٥.٢٦
شيمي - سينا ٦,٩٢٩
٣٤٦ ٥.٢٦
سيمان خاش ٧,١٣٦
٣٥٦ ٥.٢٥
قند قزوين ١,٩١٦
٩٥ ٥.٢٢
   ارزش: ٦٢,٦٤٧.٧ تغييرات:    ٨.٦
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٣٠/٠٨/١٣٩٤ بموتو ٧٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٨/١٣٩٤ ختور ٠ ٥٩.٤٨٧٨٥٧١٣ ٥٤.٧٩٧٨٥٧١٣
٣٠/٠٨/١٣٩٤ قلرست ٢٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٨/١٣٩٤ خودرو ٠ ٢٧.٥ ٠
٣٠/٠٨/١٣٩٤ ختوقا ٠ ٧١.٨٩١٧٦٠١ ٧١.٨٩١٧٦٠١
٢٨/٠٨/١٣٩٤ ذبساما ٠ ٣٧.٥ ١٧
٢٦/٠٨/١٣٩٤ قمرو ٥٠ ٠ ٠
٢٦/٠٨/١٣٩٤ ذقاروم ٢٥٠ ٠ ٠
٢٥/٠٨/١٣٩٤ وپارس ٠ ٠ ٥٠
٢٤/٠٨/١٣٩٤ نمرينو ٠ ٠ ٥٣.٨٤٦١٥٣٨٥
٢٤/٠٨/١٣٩٤ ذشليا ١٠٠ ٠ ٠
٢٤/٠٨/١٣٩٤ ذثجوان ٢٥٠ ٠ ٠
٢٣/٠٨/١٣٩٤ بنيرو ٠ ٢٥ ٠
٢٠/٠٨/١٣٩٤ فارس ٠ ٠ ١٠١.٧٠٥٥٠٨٨٣
٢٠/٠٨/١٣٩٤ فارس ٥٠٠ ٠ ٠
١٩/٠٨/١٣٩٤ فسپا ٠ ٠ ٣٠
١٩/٠٨/١٣٩٤ شكلر ٢٧٠ ٠ ٠
١٨/٠٨/١٣٩٤ ذثعمرا ٠ ٧٣.٣٣٣٣٣٣٣٢ ٤٣.٣٣٣٣٣٣٣٢
١٨/٠٨/١٣٩٤ قپيرا ٥٥٠ ٠ ٠
١٧/٠٨/١٣٩٤ وسكاب ٠ ١٦.٦٦٦٦٦٦٦٧ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات