آخرين اطلاعات مربوط به ١٥/٠٢/١٣٩٥ |ساعت ١٤:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
هنکل پال وش  ٢٣,٠٠٠    ٣,٧٠٠بيمه تعاون  ١,٩٨٧    ٢٣٧نيرو كلر(تقدم)  ١,٩٣٨    ١٧٧شوکو پارس  ٢,٨٨٣    ٢٤٤بهشت پارس  ١,٢٤٨    ١٠٢صنعتی دریایی ایران  ٢,٦٤٧    ١٣٥گلوكزان  ٤٣,٥٣٩    ٢,١٧٦بين المللي پارس  ٢,٠٦٥    ١٠٣سازه پويش  ٢٦,٢٦٨    ١,٣١٠پمپ ايران  ٣,١٥٣    ١٥٧خودكفايي آزادگان  ٢٠,٤٤٨    ١,٠١٧توسعه آذربايجان  ٢,٨١٥    ١٤٠نورد قطعات  ٣,٦٨١    ١٨٣محور خودرو  ٢,٠٧٦    ١٠٣دكترعبيدي  ٨,٣٠٦    ٤١١تسهيلات مسكن اردیبهشت ٩٤  ٧٩٨,٣٠٩    ٣٩,١٨٧لبنيات پاك  ٢,٢٥٩    ١١٠سراميك اردكان  ٦٨,٨٣٦    ٣,٣٤٩تسهيلات مسكن فروردین ٩٤  ٧٩٢,٤١٨    ٣٨,٢٧٨موتورسازان  ٢,٥١١    ١٢١
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
هنکل پال وش ٢٣,٠٠٠
٣,٧٠٠ ١٩.١٧
بيمه تعاون ١,٩٨٧
٢٣٧ ١٣.٥٤
نيرو كلر(تقدم) ١,٩٣٨
١٧٧ ١٠.٠٥
شوکو پارس ٢,٨٨٣
٢٤٤ ٩.٢٥
بهشت پارس ١,٢٤٨
١٠٢ ٨.٩
صنعتی دریایی ایران ٢,٦٤٧
١٣٥ ٥.٣٧
گلوكزان ٤٣,٥٣٩
٢,١٧٦ ٥.٢٦
بين المللي پارس ٢,٠٦٥
١٠٣ ٥.٢٥
سازه پويش ٢٦,٢٦٨
١,٣١٠ ٥.٢٥
پمپ ايران ٣,١٥٣
١٥٧ ٥.٢٤
   ارزش: ٧٨,٠٣٣.٨ تغييرات:    (١٠.٦)
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
١٣/٠٢/١٣٩٥ ديران ٧٥٠ ٠ ٠
٠٦/٠٢/١٣٩٥ ذشوش ٩٥٤ ٠ ٠
٠٤/٠٢/١٣٩٥ ذحخزر ٠ ١٠٠ ٠
٠١/٠٢/١٣٩٥ سهگمت ٣٠٠ ٠ ٠
٣١/٠١/١٣٩٥ شتهران ٢٩٠ ٠ ٠
٣١/٠١/١٣٩٥ همراه ٦٠٢٥ ٠ ٠
٣١/٠١/١٣٩٥ ذهمراه ٦٠٢٥ ٠ ٠
٣١/٠١/١٣٩٥ خفنر ٧ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٥ ذفلات ١٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٥ كفپارس ٣٣ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٥ وصنا ٢٠٠ ٠ ٠
٢٨/٠١/١٣٩٥ ذسپرده ٥٢ ٠ ٠
٢٨/٠١/١٣٩٥ ذوارس ٤٤٠ ٠ ٠
٢٦/٠١/١٣٩٥ ذثقزوي ٠ ٨٣ ١٧
٢٥/٠١/١٣٩٥ ذبهپاك ٤٠٠ ٠ ٠
٢٥/٠١/١٣٩٥ ذفن آوا ٥٠٠ ٠ ٠
٢٤/٠١/١٣٩٥ ذثتران ٠ ٢٠ ٠
٢٤/٠١/١٣٩٥ كچاد ٠ ٦٥ ٠
٢٤/٠١/١٣٩٥ ثاباد ٠ ٢٠ ٠
٢٤/٠١/١٣٩٥ اخابر ٠ ٢٠.٩٩٤٦٧٢٨٥ ٩.٧٩٩٣٤٩٧٦
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٨٣١ (٢٥)
ريال عربستان ٨٠٨ ٠
دلار آمريكا ٣,٠٣٢ ٠
پوند ٤,٤٠٥ (٤٧)
يورو ٣,٤٨٢ (١٥)