شماره حساب

 

ردیف نام بانک شعبه کد شعبه   شماره حساب مورد استفاده حساب
1 اقتصاد نوین حافظ 106 1062220331 معاملاتی/ اوراق
2 تجارت کار 110 0156351695 معاملاتی/  اوراق
3 سامان سی تیر 849 849-40880011 معاملاتی/  اوراق
4 سامان سی تیر 849 849-40880013 معاملاتی / اوراق
5 سامان کرج 903 903-40880011 معاملاتی / اوراق
6 صادرات حافظ 1986 0100825474004 معاملاتی / اوراق
7 ملت بورس تهران 62059 7018584401 معاملاتی / اوراق
8 ملت بورس تهران 62059 20747518 معاملاتی / اوراق
9 ملی بورس اوراق بهادار 695 0103024316006 معاملاتی / اوراق
10 پاسارگاد حافظ 256 256-110-10004586-1 معاملاتی / اوراق
12 خاور میانه بخارست 1007 007-11040707070878 معاملاتی/ اوراق
13 صادرات جمهوری 1986 0100825474008 معاملاتی / کالا
14 کشاورزی بورس کالا 1501 645323734 معاملاتی / کالا
15 ملت بورس کالا 62117 4504917903 معاملاتی / کالا 
16 ملت بورس کالا 62117 4504912557 معاملاتی / کالا 
17 رفاه بورس کالا 169 114677256 معاملاتی / کالا


 

 

 

 

 

دی ان ان